XEVI CANAL MOLAS

Informacion sobre Xevi Canal Molas

XEVI CANAL MOLAS Arquitecte Técnic / Aparellador

.
636095715 636095715 www.xevicanal.blogspot.com AVINGUDA ESTACIÓ , 20
17800, OLOT - Girona

Professional de la construcció dedicat a oferir serveis relacionats amb l'arquitectura i la construcció de forma global.

1. TREBALLS D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ

1.1. Treballs d'edificació

1.1.1. Projecte tècnic

1.1.2. Direcció de l’obra

1.1.3. Direcció d’execució de l’obra

1.1.4. Direcció d’obres menors i documentació tècnica

1.1.5. Treballs complementaris


1.2. Treballs de desconstrucció d’edificacions (enderrocs)


1.2.1. Redacció del projecte

1.2.2. Direcció facultativa de les obres de desconstrucció

1.2.3. Permanència en treballs de desconstrucció


1.3. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició


1.4. Treballs de decoració


1.5. Projecte parcial de càlcul d’estructures


1.6. Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents


1.7. Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental


1.8. Redacció del pla d'emergència


1.9. Projecte d’instal·lació de grua


1.10. Treballs per a la instal·lació de la bastida: Pla de muntatge


1.11. Treballs per a construccions efímeres


1.12. Llibre de l'edifici


1.13. Treballs d’urbanització


1.13.1. Projectes d’obres d’urbanització

1.13.2. Direcció facultativa de les obres

1.13.3. Treballs complementaris


1.14. Treballs de parcel·lacions


1.14.1. Redacció de la documentació de la parcel·lació

1.14.2. Replanteig


1.15. Treballs de reparcel·lacions2. TREBALLS DE SEGURETAT

2.1. Treballs de seguretat

2.2. Estudi de seguretat i salut

2.3. Estudi bàsic de seguretat i salut

2.4. Coordinació de la seguretat en la fase de projecte

2.5. Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra3. GESTIÓ

3.1. Gestió del projecte (project management)

3.1.1. Gestió del projecte

3.1.2. Plantejament del projecte

3.1.3. Auditoria del projecte

3.1.4. Control econòmic de l’obra

3.1.5. Petició i comparació d’ofertes i contractació d'oficis

3.2. Gestió de la construcció (construction management)4. ALTRES TREBALLS

4.1. Aixecaments planimètrics

4.1.1. Amidament de terrenys

4.1.2. Amidament de solars

4.1.3. Amidament d’edificis

4.2. Amidaments i valoració d’obra executada

4.3. Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol

4.4. Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol

4.5. Memòria valorada

4.6. Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis

4.6.1. Partió de terrenys, solars i edificis

4.6.2. Replanteig de terrenys, solars i edificis

4.7. Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències

4.7.1. Reconeixement de terrenys i construccions

4.7.2. Consultes

4.7.3. Examen de documents, títols, plànols, etc

4.7.4. Diligències

4.8. Informes, dictàmens i certificats

4.8.1. Informe

4.8.2. Dictamen

4.8.3. Certificat

4.9. Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç i consolidació

4.10. Test de l’edifici (TEDI)

4.11. Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i els altres elements exteriors

4.12. Actuacions pericials o arbitrals

4.12.1. Peritatges judicials

4.12.2. Arbitratges

4.13. Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats

4.14. Valoració d’un terreny, edifici o solar

4.15. Inspecció i comprovació de les instal·lacions

4.16. Treballs tècnics en la fabricació de materials per a la construcció5. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

5.1. Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO)

5.1.1. Qualificació provisional

5.1.2. Qualificació definitiva

5.2. Tramitació de llicència d'obres

5.3. Tramitació de comptadors provisionals d’obra

5.4. Tramitació de l'alta de l’IBI

5.5. Tramitació de la llicència de 1a ocupació

5.6. Tramitació de comptadors comunitaris

5.7. Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

5.8. Tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’habitatge usat

5.9. Altres tràmits davant de l’Administració6. TREBALLS PER A L'ADMINISTRACIÓ

No sabe cómo llegar a este lugar ?

Vulka Level

1.815 puntos
1.5Nivel
0 10
Subir Nivel

Productos y servicios Xevi Canal Molas

 • Tot tipus de projectes
 • Dibuix 2d/3d
 • Plans de seguretat
 • Aparejador
 • Ite olot
 • Estudis de seguretat
 • Valoracion y tasacion
 • Tauchen
 • Certificado acustico
 • Habitatge olot
 • Valoracions
 • Olot
 • Arquitecte tècnic
 • Enderrocs
 • Direcció de projectes

Últimas notas de prensa Xevi Canal Molas

ENE 18
INSPECCIONS TÉCNIQUES D'EDIFICIS A OLOT

L'ajuntament debat en el ple municipal sobre la necessitat d'informar al ciutadá sobre les inspeccions ...